Assurance

Assurance dienstverlening richt zich op het verstrekken van zekerheid door de accountant. Er zijn twee vormen van zekerheid te onderscheiden, namelijk een redelijke mate van zekerheid (controleverklaring) en een beperkte mate van zekerheid (beoordelingsverklaring). De meest voorkomende vorm is een controle- of beoordelingsverklaring bij een jaarrekening. Echter kan er ook een controle- of beoordelingsverklaring worden verstrekt bij een financieel overzicht, een subsidieverantwoording of bij niet financiële informatie. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving bepaalt aan welke vorm van zekerheid uw jaarrekening, financieel overzicht of subsidieverantwoording moet voldoen. Neem gerust contact met ons op, wij kunnen u hier tijdig op adviseren.

In sommige gevallen is er sprake van een verplichting tot het laten uitvoeren van een jaarrekeningcontrole. Dit kan het gevolg zijn van onder andere een statutaire bepaling, een wettelijke regeling of subsidievoorwaarden.

Wij hebben veel ervaring in het uitvoeren van jaarrekeningcontroles. Naast de formele controle hechten wij bijzondere aandacht aan de natuurlijke adviesfunctie van de accountant. Dit stelt ons in staat om uw organisatie op verschillende terreinen te helpen.

Voldoet uw onderneming aan de groottecriteria, zoals opgenomen in artikel 396  van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan is er sprake van een wettelijke verplichting tot het inschakelen van een externe accountant voor het laten uitvoeren van een jaarrekeningcontrole. Deze controles mogen alleen worden uitgevoerd door accountantsorganisaties met een WTA-vergunning. Wij werken samen met een audit-only accountantsorganisatie die in het bezit is van een WTA-vergunning. Zij hebben zich gespecialiseerd in het uitvoeren van wettelijke controles waardoor de controle efficiënt verloopt tegen een scherpe, vooraf vastgestelde prijsafspraak.

De rol die TrustAccountants voor u kan vervullen, is het oppakken van de pre-audit werkzaamheden, waarbij een kwalitatief hoogwaardige jaarrekening en balansdossier worden aangeleverd. Dit zorgt voor een snelle doorlooptijd van de controle en lagere controlebudgetten.

In sommige gevallen is een beperkte mate van zekerheid voldoende bij de jaarrekening of overige (financiële) overzichten. In dat geval hoeft er geen accountantscontrole plaats te vinden, maar is er sprake van een beoordelingsopdracht resulterend in een beoordelingsverklaring van de accountant.

De beoordelingswerkzaamheden hebben minder diepgang dan de werkzaamheden bij een controle. Dit is ook de reden waarom een beoordelingsverklaring een beperkte mate van zekerheid verschaft in plaats van een redelijke mate van zekerheid.

Een beoordelingsopdracht is in veel gevallen minder kostbaar dan een controleopdracht. Let daarom goed op welke verklaring noodzakelijk is voor uw organisatie.

Ontvangt u subsidie van de overheid? Dan is de kans groot dat u de uitgaven en/of de behaalde prestaties dient te verantwoorden. In sommige gevallen dient de verantwoording voorzien te zijn van een accountantsverklaring. Wij hebben veel ervaring met subsidieverantwoordingen van stichtingen en verenigingen. Naast de reguliere controle of beoordelingswerkzaamheden kunnen wij uw organisatie ook vooraf adviseren in de wijze waarop de subsidie verantwoord dient te worden. Dit is namelijk niet altijd even eenvoudig. De subsidiebeschikking kan naar meerdere wetten en regels verwijzen waardoor u al snel de draad kwijt raakt. Wij helpen u de verantwoording op de juiste wijze op te stellen. Tevens is het van belang dat de registratie en administratie van de prestaties en kosten die betrekking hebben op de subsidie op een zodanige wijze plaatsvind dat de accountant achteraf tot een goedkeurend oordeel kan komen.

Een belangrijk punt voor organisaties die subsidie ontvangen is de maximale bezoldiging van topfunctionarissen. Dit is geregeld in de Wet Normering Topinkomens (WNT). In sommige gevallen is een controleverklaring noodzakelijk over de bezoldigingsopgave van uw organisatie. Wij voeren deze controle graag voor u uit.

Er zijn erg veel verschillende manieren waarop subsidies verantwoord kunnen worden. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op om uw specifieke situatie te bespreken.

Meer weten?

Contactformulier